IReportExportOptions.OutputEachGroupToSeparateFile

True to output each group of the report to a separate file.

public bool OutputEachGroupToSeparateFile { get; set; }

See also:

Interface IReportExportOptions