BarCodeTypes.PostNetGenerator

PostNet bar codes.

public static BarCodeTypes PostNetGenerator

See also:

Enumeration BarCodeTypes